CV pavyzdys

Taisyklės ir sąlygos

Šiame dokumente pateikiamos pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau dar vadinama – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Pirkėjo ir el. parduotuvės cvtop.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

BENDROSIOS SĄLYGOS

Naudotis Pardavėjo el. parduotuve turi teise:
Veiksnūs fiziniai asmenys arba nepilnamečiai nuo šešiolikos metų amžiaus turintys globėjų sutikimą (išskyrus kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka);
Visi juridiniai asmenys;
Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Prekių ir paslaugų kainos (pateikiamos eurais), nurodytos el. parduotuvėje, galioja tik perkant šias prekes ir paslaugas el. parduotuvėje.
Pirkėjas norintis įsigyti el. parduotuvėje pateiktas prekes ir/ar paslaugas turi įsigyti atsisiuntimo kodą. Įsigijęs kodą jį gali panaudoti prekių ir/ar paslaugų atsisiuntimui.
Atsisiuntimo kodas galioja tiek kartų, kiek buvo pasirinkta už jį apmokant.
Kodas laikomas panaudotu, kai juo buvo pasinaudota atsiųsti tiek prekių/paslaugų, kiek buvo pasirinkta už jį apmokant. Kiekvienas atsisiuntimas laikomas kaip panaudojimas – net jei buvo pakartotinai parsisiunčiama ta pati prekė ir/ar paslauga.
Įsigytas kodas atsiunčiamas Pirkėjui el. paštu per 24 val. nuo apmokėjimo. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę nurodyti korektišką ir veikianti el. pašto adresą.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti.
Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkdamas cvtop.lt parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti tik tuos savo asmens duomenis, kurie yra reikalingi apsipirkimo el. parduotuvėje tikslui pasiekti (galiojantį elektroninio pašto adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti (pristatyti įsigytą atsisiuntimo kodą) ir interesams apginti.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
cvtop.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių rekvizitų ar duomenų. Pirkėjas mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas (www.paysera.lt).
Daugiau informacijos pateikta cvtop.lt interneto svetainėje skiltyje Privatumo politika.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą el. parduotuvėje.
Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors galimybė susipažinti buvo suteikta.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Jeigu užsakymo pateikimo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse ir sąlygose, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis el. parduotuvę ir joje teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir naudojimąsi el. parduotuve, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų šalių veiksmus, kai tokios šalys, pasinaudoję Pirkėjo duomenimis, pateikia užsakymus ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nužiūra keisti šias taisykles ir sąlygas ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje.

PRISTATYMAS

Pirkėjas, apmokėjęs už šabloną,  jį gaus skaitmeniniu formatu.
Patvirtinus apmokėjimą, Pirkėjui automatiškai bus parodoma šablono parsisiuntimo nuoroda.
El. parduotuvėje pateiktus failus reikia parsisiųsti tik į kompiuterį. Failai gali neveikti mobiliuosiuose įrenginiuose.
Kodas pristatomas per 24 val. nuo atsisiuntimo. Pirkėjas po 3 val. nuo apmokėjimo negavęs galimybės parsisiųsti šabloną gali pateikti užklausa el. paštu info@cvtop.lt

PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

Parduodamos prekės nėra grąžinamos, nes dėl prekės prigimties Pirkėjas negali garantuoti šios prekės grąžinimo.
Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių (pvz. techniniai gedimai) Pardavėjas gražina pinigus TIK Į Pirkėjo sąskaitą per 14 darbo dienų nuo Pirkėjo pateiktos užklausos gavimo.

AUTORIŲ TEISĖS

Visi CV pavyzdžiai, pateikti cvtop.lt svetainėje, yra saugomi autorinių teisių.
Atsisiuntę CV pavyzdį, jūs įgyjate licenciją tik asmeniniam naudojimui. Platinimas, perpardavimas ar panaudojimas komerciniams tikslams yra draudžiamas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pirkėjas nesutinkantis su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis negali naudotis el. parduotuve.
Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.